Valg av grav ved begravelse


Her finner du informasjon om alternativer og valg av grav og gravsted på gravplassene i Molde kommune.

Gravplassene skal være tilrettelagt for alle innbyggerne i kommunen, uavhengig av tro og livssyn. Når en person dør kan pårørende velge grav på ønsket gravplass i kommunen der det er tilgjengelig grav. Også avdøde fra andre kommuner kan gravlegges her etter avtale.

Valg av grav drøftes normalt med begravelsesbyrået i forkant av gravferden. Byrået formidler pårørendes ønske til gravplassforvaltningen (kirkevergen). Ta gjerne direkte kontakt med kirkevergen om dere har spørsmål dere ønsker å drøfte i denne sammenhengen.

Grav velges etter familiens behov og ønsker. Det kan velges mellom ulike gravtyper:

  • Ny enkel kistegrav. Graven er fri for betaling i fredningstiden, dvs 20 år (30 år i Midsund og Nesset). Graven kan ikke benyttes til ny kistegravlegging før det har gått 20 (30) år.
  • Ny dobbel kistegrav (Festeavgift må betales for graven ved siden av). Består vanligvis av to graver og gir derfor plass til to kister.
  • Ny urnegrav med plass til 4 urner (Fri for betaling i fredningstiden, dvs 20 år)
  • Urnegrav i anonym minnelund (Uten gravminne)
  • Urnegrav i navnet minnelund med navn på felles gravminne.
  • Gravlegging i festet grav som “hører til familien”. For at graven skal kunne brukes til kiste må det ha gått minst 20 (30) år siden forrige gravlegging. Alle kistegraver kan benyttes til urner.
  • Spredning av aske. For at asken skal kunne spres må det søkes til fylkesmannen om tillatelse. Det er da ikke anledning til å sette opp gravminne på gravplass.