Ulike typer seremonier


Her finner du informasjon om seremonier i forbindelse med gravferd.

Hvite markblomster

Begravelse / Bisettelse

Ved begravelse føres kisten direkte til gravplassen for nedsetting ietterkant og seremonien avsluttes ved graven. Ved bisettelse avsluttes seremonien i kirken/seremonilokalet og kisten føres deretter til krematoriet for kremasjon. 

Seremonien gjennomføres i regi av trossamfunnet der avdøde var medlemm. DE fleste seremonier  skjer i kirkene i regi av Den norske kirke, men også Human-Etisk forbund.og de øvrige trossamfunnene gjennomfører gravferdsseremonier.

Seremoni i kirkene 

I forbindelse med seremoni i kirken benyttes Den norske kirkes liturgi, knyttet til salmer, bibeltekster, minneord, osv. Mer om liturgien kan du lese på den Norske Kirkes hjemmeside: Gravferd i kirken

Ved en vanlig begravelse blir kisten fraktet ut på gravplassen etter seremonien. Der er det sang, skriftlesing, jordpåkastelse senking av kisten, og velsignelse. Sanger i en kirkelig gravferd skal normalt velges fra salmeboken. Det er vanlig at pårørende velger sanger, og ofte også musikk. Prest, organist eller begravelsesbyrå kan hjelpe med å velge sanger og musikk til begravelsen. All musikk og sang skal på forhånd godkjennes av organist og prest.

Det er også mulig å gjennomføre en kremasjon i forkant av en begravelse. Da blir dette en såkalt urnebegravelse – en helt vanlig begravelsesseremoni med en nedsettelse av urnen ute på kirkegården rett i etterkant av seremonien inne i kirken.

Seremoni i regi av Human-Etisk forbund

Les mer om Humanistisk begravelse her (Human-Etisk forbund)
 
Kremasjon

Når kremasjon er valgt blir kisten ført til krematoret i Kristiansund eller Ålesund. Etter kremasjonen sendes urnen tilbake til gravplassforvaltningen der den oppbevares til nedsetting skal skje. Pårørende varsles når urnen er ankommet forvaltnigen og at avtale om nedsetting kan gjøres.  

Urnenedsettelse

De tilsatte ved gravplassen bistår ved urnenedsettelser. De etterlatte kan være til stede. Som regel er dette en privat seremoni, men Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn vil også kunne bistå dersom de etterlatte ønsker det. Gravferdsbyråene kan også være tilstede der de etterlatte gjør avtale om det.

Askespredning

Askespredning er alternativet til kiste- eller urnebegravelse på gravplass.

Asken kan spres over åpent sjø eller fjell. Dette krever en særskilt godkjenning. Statsforvalteren kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken. Tillatelse kan også gis når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Les mer om om askespredning her (Statsforvalteren)

Det gis ikke mulighet for å få navn og dato på gravminne på gravplassen dersom askespredning blir valgt. 

Tilbake